Kwaliteit

Samenvatting

De directie is samen met de medewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgverlening. De organisatie is erop gericht om alle cliënten op correcte wijze van dienst te zijn.
 
Een structurele invulling van deze taken en verantwoordelijkheden is alleen mogelijk door optimale kwaliteit in de praktijkvoering te realiseren. Daarbij is een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem een effectief hulpmiddel. Bij het opzetten, documenteren, invoeren en onderhouden van dit kwaliteitsmanagementsysteem, alsmede continu verbeteren van de doeltreffendheid ervan, is uitgegaan van ISO 9001:2015.
 
Met behulp van dit kwaliteitsmanagementsysteem wordt inzichtelijk gemaakt hoe de zorgverlening is geregeld en worden interne kwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot het geleverde product en de servicegraad van diensten duidelijk vastgesteld.

 
Visie en Missie

Missie
Bij BurgerCoaching begeleiden we mensen met een lichte verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychiatrische stoornissen – al dan niet met een strafrechtelijke veroordeling. Ons werkgebied bestrijkt Meierijstad, Hart van Brabant, gemeente Oss en regio Bommelerwaard.

We werken op het snijvlak van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Onze kernactiviteit is begeleiding.

Visie
BurgerCoaching vindt het belangrijk dat je gelukkig en volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Daarom willen we samen met jou je zelfredzaamheid vergroten door middel van het benutten van je krachten. Je krijgt begeleiding van professionals die gericht zijn op de relatie en op oplossingen. Motivatie van jouw kant en wederzijds vertrouwen en flexibiliteit vinden we cruciaal.

Kwaliteitsbeleid

Op basis van de visie, missie en context van de organisatie is het kwaliteitsbeleid bepaald. Het (kwaliteits)beleid van de organisatie is gericht op de leveren van verantwoorde en veilige zorg. De zorg wordt afgestemd op de wensen en verwachtingen van onze cliënten en relaties. De cliënt ontvangt zorgverlening volgens de professionele standaarden, wettelijke vereisten en beroepscodes, die binnen de betrokken beroepsgroepen gelden, en conform de afspraken die binnen de organisaties zijn gemaakt. De organisaties zijn erop ingericht en onze medewerkers zijn ervoor opgeleid om onze zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten zijn. Regelmatig zal bij cliënten en andere relaties gepeild worden of wij daarin geslaagd zijn.

Verbeter- en aanspreekcultuur 
Binnen de organisatie gaan we uit van een verbetercultuur. Een verbetercultuur wordt bereikt door onder andere zelf interne audits uit te voeren, stimuleren van het registeren van meldingen en gezamenlijk incidenten te analyseren. Door elkaar op een respectvolle manier aan te spreken creëren we een open cultuur en zijn we bereid om van elkaar te leren.

Voortdurend wordt er nagegaan wat nog verbeterd kan worden. Het kwaliteitsbeleid wordt uitgevoerd door:

 • voortdurende aandacht voor cliëntgericht denken en handelen
 • het op peil houden van de kennis en motivatie van medewerkers door overleg, opleiding en training
 • het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem conform de door ISO gestelde eisen en geldende wet- en regelgeving
 • implementatie van op kwaliteitsverbetering gerichte instrumenten.

De directie beoordeelt de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en stelt op basis daarvan zo nodig haar (kwaliteits)beleid bij.

Tevens zorgt het kwaliteitsteam (Susanne en Dion) ervoor dat de werking en samenhang van het kwaliteitsmanagementsysteem behouden blijven, wanneer zich omstandigheden voordoen, die de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld verhuizing, fusie, verbouwing, tijdelijke uitbesteding e.d.

 

1.2.4 Wettelijke kader

De rechtsvorm van de organisatie is een VOF.
De organisatie werkt binnen het volgende wettelijke kader en wettelijke bepalingen en de hand van de volgende beroepsnormen:

Wetten

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Uitvoeringsbesluit Wkkgz
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) en Meldplicht datalekken
 • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Beroepsnormen

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • ISO 9001
 • CAO Social Work
 • Governance Code Zorg
 • KNMG Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg
 • Hygiënecode.

1.2.5 Uitgangspunten van de organisatie 

Cliëntveiligheid
Cliëntveiligheid is een belangrijk thema voor de organisatie. Periodiek wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd (zie Procedure 1012). Alle medewerkers worden gestimuleerd om (bijna) incidenten en calamiteiten te melden, zodat beoordeeld kan worden op welke wijze de cliëntveiligheid vergroot kan worden. Ook in het overleg met ketenpartners is cliëntveiligheid een belangrijk thema.

Vertegenwoordiging cliënten
De organisatie spant zich in om medezeggenschap voor haar cliënten te organiseren en cliënten inspraak in haar beleid te geven (zie ook Procedure 4023).

Privacy
Er is veel aandacht voor de privacy. De organisatie heeft een privacybeleid vastgesteld conform de AVG. Via de privacyverklaring op de website wordt dit kenbaar gemaakt aan onze clienten. De organisatie heeft een privacyregeling vastgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft een beleid ten aanzien van omgang met geheimhouding van cliëntgegevens. De organisatie heeft een beleidsplan Informatiebeveiliging in de organisatie opgesteld conform de eisen van de NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg.

Bejegening
Hoe de organisatie omgaat met bejegening is vastgelegd in een gedragscode. De gedragscode is bekend bij de vertegenwoordiging van cliënten en medewerkers.

Hygiëne en milieu
De organisatie heeft criteria en beleid geformuleerd om te voldoen aan geldende richtlijnen. Hygiëne wordt gewaarborgd. De ruimten worden schoongehouden, aan persoonlijke hygiëne wordt aandacht besteed. De organisatie draagt zorgt voor onder andere correcte verwerking van afvalstoffen. Risicovolle stoffen voor de mens of het milieu worden verantwoord verwerkt of verwijderd.

Versie: d.d. 2 februari 2023